Takläggare Trosa

Lägger tak som håller i längden | 072-309 40 14

Tak

SÄKERHET VID TAKARBETE

Plåtslageribranschen arbetar för att minska riskerna vid takarbete, det gäller så väl vid läggning av nya tak som vid reparationer. Tanken med arbetet är förstås att minimera risken för olyckor. En del i arbetet är att sprida information om säkerhet och olycksrisker.

Säkerheten på tak har blivit bättre. Byggnadsstadgan från 1959 skärptes av ett riksdagsbeslut 1985 och då höjdes kraven på säkerheten väsentligt.  Sen den 1 januari 1986 ska en person säkert ska kunna ta sig upp på ett tak och sen säkert ta sig ner från det. Det ska gå att förflytta sig till taknock och skorsten på ett tryggt sätt.

Den som arbetar på ett tak ska också kunna förflytta sig sidledes på taket och fästa säkerhetslina längs taknocken för arbete över hela taket ner mot foten av taket.

Den 1 januari 2015 skärpte Arbetsmiljöverket reglerna ytterligare. Den som bryter mot reglerna för säkerheten på tak efter detta datum kan få kraftiga sanktionsavgifter.

taksäkerhet

Vem har ansvar för vad?

Det är viktigt att veta vilka som har ansvar för att rätt skyddsanordningar finns monterade på en byggnad och vem som har ansvar för att takarbetet utförs på rätt sätt.

När det gäller säkerhetsanordningar på taken är det fastighetsägarens ansvar. Det är förstås också ägaren av fastigheten som bär ansvar för att de uppsatta anordningarna för säkerheten får rätt underhåll och tillräckligt ofta. Det står inskrivet i Plan- och bygglagen, PBL. Underhållet är naturligtvis viktigt för att säkerhetsanordningarna ska fungera ordentligt och dess funktion kan bevaras.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren till takläggare och reparatörer har ansvar för att arbetet på taket utförs på ett säkert sätt enligt reglerna i Arbetsmiljölagen, AML. Det finns olika föreskrifter utifrån olika typer av arbeten som behöver utföras. Innan arbetet på ett tak påbörjas ska den som är arbetsgivare undersöka taket så att eventuella skyddsåtgärder kan vidtas innan själva takarbetet påbörjas. När ett tak ska repareras, eller behöver underhåll av något slag, är det viktigt med fasta skyddsanordningar för att de anställda ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Den som är byggherre har ansvar för att följa PBL, Plan- och bygglagens krav utifrån säkerhet. Det gäller både nya tak och tak som repareras eller får en tillbyggnad. Där det finns risk för fallolyckor ska byggherren upprätta en arbetsmiljöplan.

Den anställde takarbetaren har själv också ett ansvar. Han eller hon ska medverka till en bra arbetsmiljö och vara aktivt när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Vi lägger kvalitativa tak som håller länge!